Alianz en Polonia

En Polonia los políticos, están procediendo al desarrollo y regulación por ley de los libros de orígenes caninos (gestión de Pedigree), esto está pasando en todos los países de la Unión Europea UE. Hay países que esto ya se hizo por ley hace años, cumpliendo las directivas de la UE, para el libre tránsito de perros con pedigree por todos los países de la UE, los pedigree pueden estar gestionados por organizaciones oficialmente reconocidas y que serán miembros o tienen contratos con instituciones sin ánimo de lucro a nivel internacional FCI o ACW.

En Polonia en estos momentos están desarrollando dos proyectos de ley, uno de los cuales puede fomentar el monopolio en la UE (Tratado de Roma, Mercado Libre).

En un proyecto de ley polaco deja claro, que las asociaciones de criadores de perros de pura raza con sede social en Polonia, deben de estar agrupadas o con contratos de colaboración con las organizaciones internacionales FCI o  Alianz Canine Worldwide (ACW), por este motivo, nos hemos visto en la necesidad de contratar abogados en Polonia, para estar personados legalmente en este proceso como organización internacional sin ánimo de lucro y organización que ya está incluida en este proyecto de ley desde hace años ACW.

Entre los abogados contratados se autorizó al Señor Piotr  Sokolowski, colaborador ACW desde hace 12 años, que habla p.ej. español e inglés por lo que nos facilita la labor de información de la evolución del proceso legal con los abogados polacos de ACW.

In Poland, politicians are working on amendments and legal regulations in the field of pedigree dogs’ pedigree books (issue of pedigrees) which will be reflected in all European Union countries. In some countries, several years ago, it implemented EU directives to its legal order on the free movement of pedigree dogs to other EU countries whose pedigrees can be nostrified by other legally operating member organizations or having contracts with international FCI or ACW non-profit organizations. profit organizations.

At present, two draft acts are under preparation in Poland, one of which may encourage monopoly in the EU (Treaty of Rome, Free Market).

In one draft law, it is clearly stated that breeders’ associations of pure-bred dogs based in Poland must be members of the international cynological organization FCI or Alianz Canine Worldwide (ACW). For this reason, we have seen the need to hire lawyers in Poland to effectively represent our interests as an international non-profit organization and an organization that has been included in the content of this law.

Among the employed lawyers is Mr. Piotr Sokołowski, who has been working with ACW for 12 years, who communicates, among others, in Spanish and English, which facilitates work and providing information to Polish ACW lawyers in the process of legislation.

W Polsce, politycy pracują nad zmianami i regulacjami prawnymi w zakresie ksiąg rodowodowych psów rasowych (wydawanie rodowodów) co będzie miało odzwierciedlenie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W niektórych krajach już kilka lat temu zaimplementowało dyrektywy UE do swojego porządku prawnego w sprawie swobody przepływu psów rasowych do innych krajów UE, których rodowody mogą być nostryfikowane przez inne legalnie działające organizacje będące członkami lub posiadające kontrakty z międzynarodowymi organizacjami FCI lub ACW o profilu non-profit.

W Polsce w tej chwili opracowywane są dwa projekty ustawy, z czego jeden, z czego jeden może zachęcać do monopolu w UE (Traktat Rzymski, Wolny rynek).

W jednym polskim projekcie ustawy wyraźnie zaznacza się, że stowarzyszenia hodowców psów rasowych z siedzibą w Polsce muszą być członkiem międzynarodowej organizacji kynologicznej FCI lub Alianz Canine Worldwide (ACW). Z tego powodu widzieliśmy potrzebę zatrudniania prawników w Polsce, aby skutecznie reprezentowali nasze interesy jako międzynarodowej organizacji non-profit i organizacja, która została włączona do treści tej ustawy.

Wśród zatrudnionych prawników jest Pan Piotr Sokołowski, który współpracuje z ACW od 12 lat, który porozumiewa się m.in. w języku hiszpańskim i angielkim co ułatwia pracę i przekazywanie informacji polskim prawnikom ACW w procesie legislacji.