COMUNICADO IMPORTANTE ACW

Alianz Canine Worldwide informa que a partir del 13 de enero de 2020 en Polonia, sólo Polska Unia Kynologizna y Polska Federacja Kynologiczna  tienen un contrato oficial con ACW y sólo estas dos organizaciones pueden usar legalmente el logotipo de ACW.

Ninguna otra organización Kennel registrada en Polonia tiene un contrato vigente en este momento y no puede usar el logotipo de ACW de ninguna forma.

ACW informa que sólo las dos organizaciones mencionadas tienen derecho, por ejemplo, a usar el logotipo de ACW para organizar exposiciones.  Las exposiciones de ACW solo pueden ser realizadas por organizaciones que tienen contrato con ACW y organizan exposiciones solo en su país de origen donde tienen la sede social.

ACW también informa que toda nueva solicitud para ser miembro de ACW por parte de organizaciones de Polonia o información relacionada con ACW se puede obtener contactando con Piotr Sokołowski, delegado y traductor de ACW en Polonia.

Alianz Canine Worldwide informs that from January 13, 2020 in Poland only Polska Unia Kynologiczna and Polska Federacja Kynologiczna have an official agreement with ACW and only these two organizations can legally use the ACW logo.

No other Kennel organization registered in Poland currently has a contract in force and cannot use the ACW logo in any way.

ACW informs that only the two organizations listed have the right, for example, to use the ACW logo to organize exhibitions.  ACW exhibitions can only be organized by organizations that have an agreement with ACW and only organize exhibitions in the country of origin where they are based.

ACW also informs that any new applications for ACW membership by organizations in Poland or information related to ACW can be obtained by contacting Piotr Sokołowski, ACW delegate and translator in Poland.

 

Alianz Canine Worldwide informuje, że na dzień 13 stycznia 2020 r. w Polsce tylko Polska Unia Kynologiczna, oraz Polska Federacja Kynologiczna

mają zawartą obowiązującą umowę z ACW i tylko te dwie organizacje mogą zgodnie z prawem używać logo ACW.

Żadna inna organizacja kynologiczna zarejestrowana w Polsce nie ma obecnie obowiązującej umowy i nie może w żaden sposób korzystać z logo ACW.

ACW informuje, że tylko dwie wymienione organizacje mają prawo np. używać logo ACW przy organizacji wystaw.

Wystawy ACW mogą być organizowane wyłącznie przez organizacje, które mają umowę z ACW i organizują wystawy tylko w kraju pochodzenia, w którym mają swoją siedzibę.

ACW informuje również, że wszelkie nowe wnioski o członkostwo w ACW przez organizacje zarejestrowane w Polsce lub informacje związane z działalnością ACW można uzyskać kontaktując się z Panem Piotrem Sokołowskim, delegatem i tłumaczem ACW w Polsce.